Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24§

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)


1 Rekisterin nimi

Rasti-Lukko ry:n henkilötietoja sisältävät rekisteri. Rekisterikokonaisuus muodostuu seuraavista rekistereistä

 • jäsenrekisteri
 • valmennus- ja kerhotoiminnan rekisterit
 • kuntoliikuntatoiminnan rekisterit
 • kilpailutoiminnan rekisterit

2 Rekisterinpitäjä

Nimi:Rasti-Lukko ry

Verkkosivut: www.rastilukko.fi

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Tommi Nyman

Puh. 050 360 7823

Sähköposti: tommitnyman@gmail.com

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekistereiden tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot heidän suostumuksellaan, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään seuraaviin tarkoituksiin:

 • jäsenasioiden hoitaminen
 • kilpailu- ja kerhotoiminnan toteuttaminen
 • tulospalvelun ylläpito ja tilastojen julkaisu
 • sähköinen tiedottaminen, esim. www-sivut
 • jäsen-, valmennus-, kerhotoiminta- ja varustemaksujen perintä
 • toiminnan muu toteuttaminen sekä kehittäminen

Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa

4 Rekisterin tietosisältö

Rekistereihin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat sekä käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset henkilötiedot kuten:

 • jäsenien ja heidän huoltajiensa yhteystiedot (nimi, postiosoite, puhelin ja sähköposti) sekä syntymäaika, kotipaikka ja sukupuoli
 • jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimikuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
 • jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
 • kilpailuihin ja tapahtumiin osallistumistiedot
 • palkan ja palkkioiden maksamiseen tarvittavat lakisääteiset tiedot
 • seuran ja henkilön seuratoimintaan liittyvät tiedot sekä muut jäsenten suostumuksella kerätyt tiedot, kuten henkilön kuva

5 Säännönmukaiset tietolähteet

 • jäseneltä itseltään suoraan seuran www-sivujen kautta, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta tai muulla vastaavalla tavalla
 • rekisterin käsittelijän (pääkäyttäjä) ja toimihenkilön (ylläpitäjä) syöttäminä
 • lajiliittojen rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekistereiden tietojenkäsittelyyn on käyttöoikeudet vain niillä rekisterinpitäjän henkilöstön jäsenillä, joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää. Rekistereiden tietojen muokkaaminen ja lukeminen edellyttää henkilökohtaista tunnistautumista järjestelmään.

Rekistereitä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot sijaitsevat valvotussa palvelinkeskuksessa palomuurin ja käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Rasti-Lukko ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä käyttäen teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.

8 Rekisteröidyn oikeudet ja tietojen korjaaminen

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 679/2016 artiklan 15-21 mukaisesti oikeus saada pääsy tietoihin, pyytää tietojen oikaisemista tai poistoa, rajoittaa käsittelyä, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Näihin oikeuksiin viitaten pyynnöt tulee esittää kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla seura käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

9 Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen kohdassa 3. määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Kirjanpito- tai muu pakottava lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään henkilötietoja myös käsittelyperusteen jälkeen mm. kirjanpitolaki, palkkahallinto, verottaja ja vakuutusyhtiöt.